Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN TÂN HỒNG, NHIỆM KỲ 2016-2021

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN TÂN HỒNG, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Tín
nhiệm
cao

Tín
 nhiệm

Tín
nhiệm
 thấp

 
 

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

 

1

Phạm Văn Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

26

83.87

5

16.13

0

0

 

2

Đào Ngọc Bích

Phó Chủ tịch HĐND huyện

26

83.87

4

12.9

1

3.226

 

3

Trần Chí Thanh

Trưởng Ban Pháp chế

22

70.97

7

22.58

2

6.452

 

4

Nguyễn Văn Vằn

Trưởng Ban kinh tế - xã hội

25

80.65

6

19.35

0

0

 

5

Mai Văn Siêng

Chủ tịch UBND Huyện

26

83.87

5

16.13

0

0

 

6

Lê Thị Lệ Thủy

Phó Chủ tịch UBND huyện

13

41.94

14

45.16

4

12.9

 

7

Đinh Văn Dũng

Trưởng Phòng KT-HT

9

29.03

16

51.61

5

16.13

 

8

Nguyễn Cao Thăng

Chỉ huy Trưởng BCHQS

22

70.97

8

25.81

0

0

 

9

Phan Công Hổ

Trưởng phòng TM-MT

4

12.9

17

54.84

10

32.26

 

10

Lê Đức Xuân

Trưởng phòng VH-TT

12

38.71

15

48.39

3

9.677

 

11

Trần Văn Tính Lớn

Chánh Thanh tra Huyện

12

38.71

15

48.39

3

9.677

 

12

Lê Văn Minh

Trưởng phòng GD&ĐT

5

16.13

18

58.06

8

25.81

 

13

Nguyễn Văn Tài

Trưởng phòng NN&PTNT

6

19.35

14

45.16

11

35.48

 

14

Dương Thanh Tao

Chánh VP.HĐND & UBND

11

35.48

7

22.58

13

41.94

 

15

Đinh Văn Tấn

Trưởng phòng TC-KH

5

16.13

13

41.94

13

41.94

 

16

Bùi Ngọc Thái

Trưởng phòng Tư pháp

6

19.35

14

45.16

10

32.26

 

17

Đoàn Thị Ý

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH

5

16.13

14

45.16

12

38.71

 

18

Thái Minh Tuấn

Trưởng Phòng Y tế

10

32.26

16

51.61

4

12.9