Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đại biểu Phạm Văn Hòa thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Đại biểu Phạm Văn Hòa thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước