Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Bộ Tư pháp vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo Luật ban hành sát với thực tiễn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp sau:

(1) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, trong đó đặt ra nhiều yêu cầu, giải pháp cụ thể đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 (2) Chú trọng việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách để đề xuất việc hoàn thiện pháp luật, đổi mới phương pháp, hình thức lấy ý kiến chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để bảo đảm việc lấy ý kiến thực chất, hiệu quả. Phát huy hơn nữa sự tham gia góp ý của Nhân dân và doanh nghiệp, huy động trí tuệ của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội, phương tiện thông tin đại chúng vào quá trình soạn thảo.

(3) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như: tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật Ban hành VBQPPL; kiểm soát chất lượng ban hành VBQPPL thông qua công tác thẩm định, kiểm tra VBQPPL; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thường xuyên rà soát các VBQPPL để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ khi phát hiện văn bản sai phạm, thiếu tính thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nhm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho những người trực tiếp làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định của các bộ, ngành, địa phương.

Nguồn: 733/BTP-VP

Huỳnh Hoa