Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cần có phương án xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tồn đọng kéo dài

Chi tiết bài viết Tin tức

Cần có phương án xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tồn đọng kéo dài

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị cần có phương án xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tồn đọng kéo dài đối với các doanh nghiệp không còn hoạt động, giải thể, phá sản hoặc có chủ bỏ trốn, mất tích để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến việc khởi kiện đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Nội dung này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời như sau:

Trước thực trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN), để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung tăng tính tuân thủ pháp luật, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN để bảo đảm quyền lợi cho người lao động như: quy định về quyền của người lao động định kỳ được cung cấp thông tin về đóng BHXH, BHTN; quyền thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH của cơ quan BHXH; tổ chức công đoàn khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng mức lãi đối với số tiền chậm đóng BHXH lên bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề.

Bên cạnh các quy định nêu trên, thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 10, Luật Bảo hiểm xã hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm quyền lợi của người lao động như: (1) Cho phép các doanh nghiệp được đóng riêng số nợ của những người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ BHXH để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người lao động; (2) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ, yêu cầu doanh nghiệp tham gia đầy đủ cho người lao động; (3) Kiến nghị Quốc hội bổ sung tội trốn đóng BHXH, BHTN trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, việc bảo đảm quyền lợi của người lao động vẫn chưa được giải quyết triệt để trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh hoặc có chủ là người nước ngoài bỏ trôn mà còn nợ tiên đóng BHXH, BHTN do còn vướng mắc về mặt pháp lý quy định tại các luật có liên quan; vấn đề công bằng, bình đẳng giữa các đối tượng tham gia; thông lệ quốc tế cũng không có quy định việc xử lý đối với trường hợp này; khó khăn trong việc thống kê số liệu cụ thể về người lao động bị ảnh hưởng tại các doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn.

Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia, tăng cường tính tuân thủ pháp luật, hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiêm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là những trường hợp chậm đóng trong thời gian dài. Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ bỏ trốn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá tác động một cách toàn diện, thận trọng và đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và các luật khác có liên quan, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nguồn: 4841/LĐTBXH-VP

Huỳnh Hoa