Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cử tri kiến nghị điều chỉnh quy định căn cứ xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Cử tri kiến nghị điều chỉnh quy định căn cứ xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về xem xét điều chỉnh quy định căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cụ thể “không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội” tại Điều 3 của Thông tư 33/2017/TT-BTNM.

Cử tri đề nghị bổ sung quy định người đứng tên quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cán bộ công chức, viên chức (người có lương) nên có quy định vùng, miền, đối tượng xuất thân. Cử tri cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện không phù hợp do quy định cá nhân sử dụng đất nông nghiệp hoặc có nhu cầu nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất là đối tượng được hưởng lương thường xuyên, đối tượng nghỉ hưu, nghỉ do mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội thì các trường hợp này không được xác nhận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Từ đó ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, mặc dù đối tượng đó đã sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 29/9/2017.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài Nguyên và Môi trường nêu ý kiến, quy định về hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp liên quan đến chính sách của Đảng và nhà nước về đảm bảo an ninh lương thực, chính sách người cày có ruộng…

Nội dung này sẽ được Trung ương xem xét trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2021 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong quá trình tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Khải Hân