Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bố trí nguồn vốn hỗ trợ địa phương thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Chi tiết bài viết Tin tức

Bố trí nguồn vốn hỗ trợ địa phương thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc cân đối nguồn vốn để hỗ trợ cho địa phương thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, quá trình xây dựng các Chương trình, Đề án, ban hành Danh mục thiết bị dạy học…Bộ Giáo dục và Đào tạo đều phối hợp, xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính trong việc cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương có điều kiện khó khăn thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, vào thời điểm tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp, đề xuất Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho các địa phương để thực hiện các Chương trình, đề án, danh mục thiết bị dạy học...đã được ban hành, đặc biệt là ưu tiên các tỉnh còn khó khăn để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng các hoạt động giáo dục. Ngoài ra, căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khi xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, trong đó cần dự toán đầy đủ phần kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, đề án được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nguồn: 5735/BGDĐT-KHTC

Huỳnh Hoa