Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri về sửa đổi Luật Người cao tuổi

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri về sửa đổi Luật Người cao tuổi

Cử tri kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Người cao tuổi, theo đó quy định người 70 tuổi được cấp bảo trợ xã hội, thay vì 80 tuổi như hiện nay.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đi với đi tượng bảo trợ xã hội, trong đó đã mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cp xã hội hàng tháng là người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định này đang sng tại các địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và min núi đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, tại Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định tùy thuộc điu kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đng nhân dân cùng cp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn, bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Do vậy, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân cp tỉnh sẽ xem xét, quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội cho các đi tượng, trong đó có người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên tại địa phương.

Nguồn: 4130/LĐTBXH-VP

Huỳnh Hoa