Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chi tiết bài viết Tin tức

Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng độ bao phủ, hạn chế số người nhận bảo hiểm xã hội một lần; bổ sung chế độ thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, rút ngắn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm để tăng sức hấp dẫn, khuyến khích người dân tham gia; thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng có sự chia sẻ giữa nhóm đối tượng có mức đóng cao với nhóm đối tượng có mức đóng thấp đảm bảo tính bền vững về tài chính đổi với quỹ hưu trí, tử tuất.

Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung: (1) Rà soát, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt; (2) Nghiên cứu quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần; (3) Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí; (4) Nghiên cứu thiết kế các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan tiến hành đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội.

Những kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp sẽ được ghi nhận để trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, đảm bảo tính khả thi của Luật.

Nguồn: 4860/LĐTBXH-VP

Huỳnh Hoa