Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Xây dựng Nghị định quy định các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Chi tiết bài viết Tin tức

Xây dựng Nghị định quy định các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại khoản 2, Điều 64 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Là nội dung cử tri Đồng Tháp gửi tới Quốc hội khóa XV.

Vấn đề này được Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật) được Quốc hội thông qua năm 2016, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định xử phạt) và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162/2017/NĐ-CP).

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt, Bộ Nội vụ nhận được nhiều ý kiến tham gia, phản hồi về tác động xã hội và hiệu lực, hiệu quả của việc ban hành Nghị định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đã tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. Đến nay, Bộ Nội vụ đang tập trung rà soát các hành vi vi phạm để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phương án xây dựng Nghị định này.

Nguồn: 6391/BNV-TGCP

M.D