Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null UBND huyện Lai Vung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khóa IX

Trang chủ Chi tiết bài viết

UBND huyện Lai Vung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khóa IX

Ngày 17/6/2020, UBND huyện Lai Vung đã có báo cáo giải trình số 239/BC-UBND, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khóa IX.

>>> Xem nội dung giải trình tại đây