Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Nếu lãnh đạo Sở, Bộ có nhúng chàm thì làm sao được thanh tra

Chi tiết bài viết Hoạt động của đại biểu

Nếu lãnh đạo Sở, Bộ có nhúng chàm thì làm sao được thanh tra

Thanh tra Chính phủ trực thuộc Chính phủ, các hoạt động độc lập và có đủ thẩm quyền để tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra. Còn thanh tra ngành trực thuộc các sở, bộ thì hoạt động không được độc lập, phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, lãnh đạo cấp sở mới tổ chức được thanh tra. Nếu mà lãnh đạo sở có nhúng chàm, lãnh đạo bộ, ngành có nhúng chàm vào vấn đề nào đó thì làm sao mà được thanh tra.

Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia, phóng viên báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà tỉnh Đồng Tháp về vấn đề này.

(Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân)